Lydia

No 8 - Lydia

Ref.: 0EX.SB.08

Size: 94 x 133 cm